Okruhy SZZ - volitelné

Počítačová grafika

 1. Generování základních grafických prvků v rastrové grafice - úečka, kružnice, polygon, písmoVyhlazování čar a hranic (antialiasing). Ořezávání úseček a polygonů. Šrafování a vyplňování oblasti.
 2. Systém barev v počítačové grafice(RGB, HSV, HLS, CMY, CMYK) . Výpočet osvětlení(Phongův model).
 3. Afinní prostorProjektivní prostor transformace a jejich matematický zápis, 
  Aplikace v počítačové grafice.
   Modelovací a zobrazovací transformace.
 4. Křivky a plochy: teoretické základy (definice, rovnice, tečný a normálový vektor, křivosti, Cn a Gn spojitost).
 5. Křivky v počítačové grafice: Spline a B‐spline křivky, Fergusonovy, Bézierovy a Coonsovy křivky, uniformní a non‐uniformní, racionální a neracionální B‐spline křivky. Vykreslování křivek.
 6. Plochy v počítačové grafice: Bilineární a bikubické B‐spline plochy. Bézierův a Coonsův
  plát. Napojování plátů. NURBS plochy. Vykreslování ploch.
 7. Geometrické a objemové modelování. Hraniční metoda, metoda CSG, výčet prostoru, Oktanové stromy,
  BSP stromy.
 8. Standardní zobrazovací řetězec a realizace jeho jednotlivých kroků. Gouraudovo a Phongovo stínování. Řešení viditelnosti.
 9. Grafický standard OpenGL: stručná charakteristika.
 10. Metody získávání fotorealistických obrázků (rekurzivní sledování paprsku, vyzařovací
  metoda).
  Okruhy pokrývají předměty: Základy počítačové grafiky, Počítačová grafika I.

Softwarové inženýrství

 1. Disciplína sběr a analýza požadavků – postup, vytvářené artefakty, modely. Klasifikace, prioritizace, správa, vysledovatelnost a závislost požadavků. Charakteristika „dobrých“ požadavků. Analytické mechanismy. Analytické vzory.
 2. Případy užití – doporučená forma, zásady pro psaní scénářů, úroveň, rozsah, rozšíření, vazby mezi use‐casy. Využití při vývoji software.
 3. Disciplína návrhu architektury a detailního návrhu. Náhledy na architekturu. Zdroje návrhu (např. existující systém, referenční model, architektonické styly, návrhové vzory, návrhové principy, návrhové konvence). Liskov substituční princip.
 4. UML – vlastnosti, popis diagramů, použití při tvorbě modelů požadavků, analýzy a návrhu.
 5. Formální metody a jejich použití pro specifikaci softwarových požadavků.
 6. Čtyřvrstvá architektura, rozšiřování jazyka UML pomocí profilů (stereotypy a značené hodnoty).
 7. OCL – vlastnosti, použití – invarianty, pre/postcondition, derivované atributy, dotazovací funkce, iniciální hodnoty.
 8. Metody Project Managementu. Plánování projektu. Řízení projektu.
 9. Řízení rizik: Definice rizik. Plán řízení rizik. Proces řízení rizik. Identifikace rizika. Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik. Metody řešení rizik.
 10. Význam testování, terminologie, testovací proces, plánování testů, testovací techniky. Testování v rámci vývojového procesu. Úrovně testování (V‐model). Typy testů, verifikace vs. validace, očekávané výsledky.
 11. Soft. proces – modely. RUP, SCRUM, XP – popis, porovnání.
 12. Modelovací jazyky byznys procesů – IDEF0, UML, EPC, BPMN.
 13. Formální metody pro specifikace byznys procesů ‐ Petriho sítě (formální definice, firing rules, dosažitelnost značení, živost, ohraničenost, bezpečnost ‐ safety, spolehlivost ‐ soundness), WF‐nets, PI‐calculus.

Okruhy pokrývají předměty: Úvod do softwarového inženýrství, Metody specifikace programových systémů, Systémová analýza a návrh, Projektové řízení, Testování softwarových systémů, Metody Byznys Modelování.

Informační systémy

 1. Datová analýza, funkční závislosti, dekompozice a normální formy.
 2. Relační datový model, relační algebra, SQL – JDD a JMD.
 3. Analýza informačního systému: funkční analýza (DFD, sekvenční diagram), dynamická
  analýza (stavový diagram).
 4. Návrh informačního systému: optimalizace dotazů, indexová analýza, analýza zálohování a
  archivací, instalace a inicializace IS, pád systému a obnova databáze.
 5. Etapy předání IS do provozu a provoz: zaškolení uživatelů, dokumentace, konverze
  původních dat, typy údržby IS.
 6. Zotavení, zotavení transakce, log, ACID; zotavení okamžitou a odloženou aktualizací;
  operace ROLLBACK a COMMIT; transakce v SQL; problémy souběhu, techniky řízení
  souběhu v databázích, uváznutí; úroveň izolace SQL.
 7. Datová vrstva informačního systému; existující API, rámce a implementace, transakce v
  hostitelských programovacích jazycích; objektově‐relační mapování.
 8. Datový model XML; schéma XML dokumentu; dotazovací jazyky XPath, XQuery, XSLT.
 9. Objektově‐relační model, základní rysy, dotazování.
 10. Datové struktury a indexy – stránkování, B‐strom a bitmapový index; implementace
  úložiště pro relační datový model; dotazů, vykonávání ladění dotazů, algoritmy spojení.
 11. Datový sklad: motivace vzniku DS, OLTP a OLAP. Rozdíly mezi IS s databází a OLAP
  systémem s DS ve využití.
 12. Datový sklad: analýza DS a její stupně, dimenze a fakty, datová pumpa, datová struktura
  DS. ROLAP: hvězda, souhvězdí, řešení hierarchie dimenzí. MOLAP: multidimenzionální
  kostka, řešení hierarchie dimenzí. Metadata DS.
 13. Datový sklad: technologie pro implementaci DS; inkrementální plnění DS. Indexování DS –
  binární indexování, join‐indexy.
 14. Semistrukturované dokumenty (SGML, HTML, XML) a vyhledávání v nich a na webu.
 15. Statické a dynamické generovaní dat pro WWW, XML a XSLT.
 16. Základní algoritmy bezeztrátové komprese (Huffmanovo kódování, slovníkové metody
  LZ77 a LZ78).
 17. Matematické základy ztrátové komprese.
 18. Symetrická a asymetrická kryptografie, příklady algoritmů.
 19. Digitální podpis, hashovací funkce, certifikát, certifikační autorita. DSS.
 20. Datové modely používané v oblasti geografických informačních systémů: informační
  jednotka, vyjádření geometrické a popisné složky, vztahy mezi geoprvky.
  Okruhy pokrývají předměty: Informační systémy a datové sklady, Dokumentografické informační
  systémy, Komprese dat, Kryptografie a počítačová bezpečnost, Geografické informační systémy,
  Internetové technologie.

Počítače a sítě

 1. Směrování v rozlehlých sítích; optimalizace a vyvažování zátěže.
 2. Přepínané lokální sítě s redundancí.
 3. Zajištění kvality služby v počítačových sítích a přenos multimediálních dat.
 4. Skupinové vysílání v LAN a WAN.
 5. Virtuální privátní sítě na 2. a 3. vrstvě OSI RM ‐ použití pro vzdálený přístup, propojování
  LAN a distribuovaných datových center. Dynamické VPN.
 6. Aplikace technologie MPLS – MPLS VPN, pseudo‐okruhy, VPLS, traffic engineering , BGPfree
  core, 6PE.
 7. Protokoly a aplikace pro správu, monitorování a diagnostiku počítačových sítí: SNMP, MIB,
  RMON. Netfow. SPAN/RSPAN/VSPAN.
 8. Útoky na počítačové sítě, detekce a ochrana.
 9. Základní koncepce a principy činnosti počítače.
 10. Komunikace s periferiemi. Programové a hardwarové řízení komunikace. DMA.
 11. Charakteristika procesorů RISC a CISC. Řadiče.
 12. Zřetězené zpracování instrukcí, predikce skoků, hazardy.
 13. Paměťové subsystémy počítačů, typy pamětí.
 14. Stránkovací mechanizmy a principy virtuální paměti, návaznost na OS.
 15. Videosystémy počítače, zobrazovací jednotky, principy tvorby obrazu.
 16. Externí paměťová média, organizace dat na médiu.
 17. Procesy, plánování. Oddělení procesů a meziprocesní komunikace.
 18. Organizace a přidělování paměti.
 19. Synchronizace. Zablokování a jeho detekce a prevence.
 20. Ovladače zařízení, obsluha přerušení.
 21. Bezpečnost v operačních systémech.
 22. Souborové systémy ‐ soubory, adresáře, implementace, vazba na jádro. Bezpečnost.
  Okruhy pokrývají předměty: Směrované a přepínané sítě, Technologie počítačových sítí, Operační
  systémy, Architektury počítačů a paralelních systémů, Pokročilé architektury počítačů.