Testovací plán

 

Testovací plán je výchozím dokumentem testovací dokumentace. V něm jsou stanoveny základní podmínky, za kterých bude testování probíhat.

Obvykle obsahuje testovací plán tyto údaje.

  • Cíl testování - definuje, čeho by mělo být testováním dosaženo. Cílem může být například ověření všech funkčností systému, nebo kontrola správné funkčnosti dodatečně přidaných component, stejně tak se může ověřovat správné fungování aplikace na zákazníkem dodané produkční platformě a podobně.
  • Přehled plánovaných testů - ten vychází z testovacích požadavků. Ty vychází v převážné míře z dodaných příkladů užití (Use case), dále mohou vyvstat z komunikace se zákazníkem nebo z bussines případů. Jednoduše řečeno je snaha navrhnout takový seznam testů, který postihne všechny funkčnosti aplikace a to z důrazem na použití ze strany zákazníka.
  • Stanovení priorit - pro jednotlivé testované prvky aplikace a tedy i pro jednotlivé testy. Nejvyšší prioritou jsou označené ty prvky, které jsou z hlediska funkce aplikace nejvýznamnější, nebo ty, u kterých v případě nefunkčnosti hrozí největší riziko nesplnění cílů testování. Všechny ostatní prvky jsou otestovány až v případě otestování prvků s nejvyšší prioritou.
  • Testovací strategie - popisuje, jaké typy testů budou provedeny (např. zátěžové, funkční apod.) a s jakým cílem (obvykle s vazbou na konkrétní use case). Jednotlivé testy pak zařazuje do konkrétních fází testování (integrační testy, akceptační testy apod.) Dále se zde popisují techniky, kterými budou prováděny jednotlivé typy testů. Velice důležité je i stanovení způsobu, jakým se budou testy vyhodnocovat, a kritérií, podle kterých je test označen jako kompletní.
  • Požadavky na zdroje - slouží k definování požadavků, které musí být splněny, aby bylo možné testy provést. Sem se řadí jednak požadavky technického rázu jako je příprava testovacího hardwaru, instalace softwaru, zpřístupnění serverů a podobně. A dále zdroje lidské. Zde je vyjmenováno požadované složení testovacího týmu včetně požadavku na spolupráci jiných pracovníků (např. při instalaci a správě testovacího prostředí)
  • Definice rizik - slouží k vymezení situací, které mohou ohrozit úspěšné testování. Sem může spadat například nedodání aplikace ve stanoveném termínu, nedostupný testovací nástroj, nebo nedostatek proškolených pracovníků. U těchto rizik se stanoví míra jejich závažnosti a návrh protiopatření.

 

Kam dál?