Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik

Kvantitativní

Kvantitativní analýza je náročnější na zdroje a její provedení trvá mnohem déle než kvalitativní analýza rizik. Je tomu tak proto, že hodnotu aktiva (aktivum = cokoli v organizaci co má má nějakou cenu) je nutné vyjádřit v penězích stejně jako možnou škodu v případě realizace konkrétní hrozby. Vyjádření škody ve finančních jednotkách však umožňuje jednodušší rozhodování ve fázi zvládání rizik, kdy vybíráme vhodná opatření.

Výpočet: pravděpodobnost výskytu události * potenciální ztráta = odhad ztrát (očekávaná ztráta) - ALE/EAC

Problém: nespolehlivost výsledku daná nepřesností výchozích údajů

Výhoda: konkrétní výsledky které se dají porovnávat

Přístupy: 

 • Analýza historických dat a statistik,
 • Analýza závislostí,
 • Síťové analýzy,
 • Simulace a modelování,
 • Marketingové průzkumy a analýzy trhu,

Postup:

1. Identifikace a kvantifikace aktiv 

 • Jak se dané aktivum podílí na výnosech, resp. kolik zisku nám generuje?
 • Kolik by stálo opětovné pořízení aktiva a zprovoznění?
 • Jakou bychom zaplatili pokutu v případě porušení důvěrnosti, integrity a dostupnosti?

2. Identifikace a kvantifikace hrozeb

 • Kvalitativní analýza by měla obsahovat skutečná fakta a dostupné údaje. Pozitiva tohoto přístupu jsou zejména ve schopnosti hodnotit dopady na organizaci nebo jedince, které nelze elementárně vyjádřit v peněžních jednotkách (jak je běžné ukvantitativních analýz). Hodnocení dopadů kvalitativním přístupem však v dnešních metodikách postrádá konzistentnost a schopnost pokrýt všechny aspekty, podle kterých je nutné dopady hodnotit. V praxi si každý rizikový analytik vytváří vlastní způsoby hodnocení dopadů a i dalších parametrů pro stanovení míry rizika.

3. Identifikace a kvantifikace zranitelnosti

 • V této fázi bychom se měli u každé dvojice hrozba – aktivum zamyslet nad tím, jakou škodu by mohla hrozba způsobit. Tato ztráta se nejčastěji uvádí v procentech a označuje se zkratkou EF (Exposure Factor). Pro její určení si musíme položit podobné otázky jako v případě stanovení hodnoty aktiva, konkrétně:
  • O kolik se sníží výnosy resp. zisk v případě narušení důvěrnosti, integrity a dostupnosti?
  • Jaké jsou náklady na zotavení se z dané hrozby a obnovu normální funkčnosti?
  • Jakou bychom zaplatili pokutu v případě porušení důvěrnosti, integrity a dostupnosti?

4. Stanovení výše škody

 • V okamžiku, kdy jsme stanovili hodnotu aktiva (AV), pravděpodobnost hrozby (ARO) a hodnotu zranitelnosti (EF), můžeme přistoupit ke stanovení výše celkové škody tzv. ALE (Annualized Loss Expectancy), kterou získáme součinem těchto hodnot: ALE=AV*EF*ARO.

Kvalitativní

Používá slov k popisu rozsahu možných následků a pravděpodobností, že se tyto následky přihodí. Užité škály mohou být přizpůsobeny nebo upraveny tak, aby vyhovovaly okolnostem, a různá rizika mohou být popsána různým způsobem.

Kvalitativní analýza je méně náročná na zdroje a trvá kratší mnohem kratší dobu než kvantitativní analýza rizik. Především proto, že hodnotu aktiva není nutné vyjadřovat v penězích stejně jako možnou škodu v případě realizace konkrétní hrozby. To však vede k horší kontrole nákladů ve fázi zvládání rizik, kdy vybíráme vhodná opatření.

Kvalitativní analýza se používá:

 • Jako úvodní přehled vedoucí k identifikaci rizik, která vyžadují podrobnější zkoumání;
 • Tam, kde tento druh analýzy postačuje k rozhodování; nebo
 • Tam, kde číselné údaje nebo zdroje nejsou dostatečné k provedení kvantitativní analýzy.

Princip: Kvalitativní analýza rizik je založena na expertním odhadu jednotlivých aktiv (aktivum = cokoli v organizaci co má má nějakou cenu), hrozeb a zranitelností a pro jejich vyjádření používá slovního nebo číselného hodnocení. Umožňuje tak poměrně snadno a rychle identifikovat ta největší rizika. ).

Nevýhody: Oproti kvantitativní analýze rizik, kde je způsob výpočtu víceméně daný a nikdo ho nezpochybňuje, tak v případě kvalitativní analýzy rizik neexistuje pouze jediná možnost, jak se dobrat výsledku. Možnost zvolit si v podstatě jakoukoliv stupnici pro stanovení hodnoty aktiv, hrozeb a zranitelností představuje sice na jednu stranu výhodu, ale na stranu druhou to komplikuje srovnávání výsledků AR provedených nejrůznějšími společnostmi.

Kvantitativní vs. kvalitativní

Analytici upřednostňující kvantitativní přístup oproti kvalitativnímu často argumentují tím, že kvalitativní hodnocení dopadů je prováděno s vysokou mírou subjektivity, kdy výsledná hodnota závisí z velké části na osobním názoru hodnotitele. Pro stanovení kvantitativní hodnot se využívají výše uvedené metodiky a nástroje (simulace, analýza historických dat a statistik, marketingové průzkumy a analýzy trhu atd.), které však mohou v sobě zahrnovat také jistou míru subjektivity. Odborníci na finance mají k dispozici celou řadu nástrojů na výpočty odhadovaných hodnot, nicméně žádná předpověď rizik i matematicky podložená, nemůže být stoprocentní. Kvantitativní přístupy využívající finanční škály jsou velmi vhodné, pokud je po provedené analýze nutné najít zdroje na pokrytí zjištěných rizik. 

Kam dál?