Řízení projektu

Projektové řízení můžeme definovat jako plánování, organizování a řízení činností a jejich zdrojů v rámci uceleného projektu za respektování časových, zdrojových a nákladových omezení (obvykle s cílem dosažení maximálního ekonomického efektu).

Projektové řízení musí odpovědět na následující otázky:

 • Jak dlouho bude trvat realizace projektu?
 • Jaké jsou časové a finanční rezervy pro splnění plánu?
 • Je dostatek zdrojů ke komplementaci projektu, jak je naplánován?
 • Jaké jsou náklady na jednotlivé zdroje aplikované na projektu?

Nástroje řízení

 • Metoda kritické cesty (Critical Path Method – CPM) – síťová analýza
 • Technika hodnocení a kontroly programů (Program Evaluation and Review Technique – PERT) – síťový uzlově orientovaný graf
 • Ganttův diagram – úsečkový, grafická prezentace na časové ose
 • Exekutivní informační systémy (Executive Information Systems –EIS)
 • Distribuované projektové řízení – aplikuje a integruje nástroje pro plánování a řízení inovací, nástroje pro podporu rozhodování, CAD,CAM,…

Metoda kritické cesty

Sestrojíme orientovaný, ohodnocený graf reprezentující projekt. Každá hrana v něm má svoji váhu a každý vrchol své označení + dvě prázdné proměnné (levá a pravá) pro zápis hodnot cest. Hrany, které budou ležet na cestách budeme označovat. Graf může obsahovat i více než jednu kritickou cestu.

Nejprve projdeme graf zleva ze vstupního vrcholu (hodnota jeho levé proměnné je na začátku 0). Do levé proměnné tohoto vrcholu pak zapíšeme hodnotu cesty (hodnota cesty z předchozího vrcholu + hodnota hrany). Hranu vybíráme tak, že při vstupu do nějakého vrcholu budeme vybírat vždy hranu, ze které dostaneme nejvyšší hodnotu cesty (např. do vrcholu D půjdeme po hraně z B, protože cesta má hodnotu 7, což je vyšší než z C, kde má cesta hodnotu 4).

Tímto postupem vyplníme levé proměnné všech vrcholů a dojdeme až do výstupního (koncového) vrcholu grafu. V jeho levé proměnné nyní máme minimální délku projektu.

Druhý průchod grafu začínáme v koncovém vrcholu, opíšeme hodnotu z jeho levé proměnné do pravé a jdeme proti směru orientovaných hran (vpravo). Nyní však vybíráme cestu s nejmenší možnou hodnotou a její hodnotu hran odečítáme, výsledek zapíšeme do pravé proměnné vrcholu (např. do D půjdeme přes G, protože dostaneme hodnotu 7, což je menší, než kdybychom tam šli přímo z H). Když dojdeme do počátečního bodu, měli bychom v něm mít vpravo 0. Vrcholy se stejnými hodnotami vlevo a vpravo leží na kritické cestě (na obrázku označené červeně).

Soft skills při vedení projektu

Co to znamená vést skupinu?

 • Dosahovat se skupinou požadovaných výsledků
 • Vytvářet postoje, které motivují skupinu k nejlepšímu výkonu
 • Přinášet postoje skupiny uspokojení z práce na projektu a z jejich vlastních výsledků
 • Využívat schopností vést skupinu, získaných dříve studiem i zkušenostmi

Rozdíl mezi řízením a vedením

 • řízení = Autoritativní proces, kdy vedoucí řídí, rozkazuje a nařizuje
 • vedení = Vedoucí je se svou skupinou, umožňuje skupině vidět výsledky a učit se z chyb

Ideální je, když vedoucí řídí úkoly a vede lidi.

Definice ideálního vedoucího

 • je v denním kontaktu s členy skupiny - zajímá se o ně a motivuje je
 • je k dispozici v případě potřeby
 • soustředí se na hlavní cíle projektu a připomíná je ostatním
 • rozpoznává včas překážky a odstraňuje je
 • je důsledný, dodržuje sliby
 • podílí se se skupinou o maximum informací
 • informuje a naslouchá
 • ví co lidé dělají a co by chtěli dělat
 • pomáhá skupině dosáhnout cílů a aby lidé cítili úspěch
 • rozhoduje se bez omluv, rozhodnutí lehce nemění
 • vyjednává s dobrou vůli a otevřeně
 • předpokládá že členové skupiny jsou zralí, mají snahu růst, jsou motivovaní a že pracují kvalitně
 • nešetří uznáním a odměnami

Čerpáno ze skript Information Management (Ing. Přemysl Soldán)

Kam dál?