Analytické mechanismy a vzory

Pozn.: nevím jistě jestli to sem patří  !

Cílem analýzy je: 

 • Získat znalosti o systému 
 • Zjistit nedostatky a slabá místa 
 • Uvědomit si potřebné změny 

Metody analýzy 

 • Empirické metody - Analogie (porovnání s obdobnými systémy), Pozorování, Rozhovor s uživateli, Dotazník, Experiment, Měření, Studium dokumentací, Workshop 
 •  Obecné exaktní metody 

- Klasifikační analýza – třídění jevů do skupin 

- Funkční (vztahová) analýza – hledáme závislosti mezi prvky, zejména funkční závislosti, tento typ analýzy je zaměřen na strukturu 

- Kauzální (příčinná) analýza 

- Systémová analýza 

- Srovnávací analýza 

- Hodnotová analýza 

- Rozhodovací analýza 

- Organizační analýza 

- Informační analýza 

Příklady nástrojů a metod pro analýzu

 • SWOT -  Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu. Umožňuje vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. 
  • S (Strengths) – Silné stránky
  • W (Weaknesses) – Slabé stránky 
  • O (Opportunities) – Příležitosti 
  • T (Threats) - Hrozby
 • PEST (Political, Economic, Social and Technological analysis) neboli analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů – pro strategické řízení 
 • SMART – metodika stanovení cílů - specific (konkrétní), measurable (měřitelný), agreed (odsouhlasený), realistic (realistický) a timely (definovaný v čase) 
 • BPR – Business Process Reingeneering

Prototypování 

Prototypy – řešení problémů analýzy požadavků. Prototypy jsou reálné modely (mock-ups) aplikací, ukázky jak bude aplikace ve finále vypadat. Uživatelům pomohou získat představu, jak bude systém vypadat a jak se s ním bude pracovat. Měl by být uživateli předložen čím jak nejdříve, aby uživatel viděl, jak systém vypadá, jak reaguje a jaké je uživatelské rozhraní a mohl se k systému vyjádřit. 

Nevýhody: 

- Přílišná pozornost na uživatelské rozhraní místo na systém 

- Nucení k používání reálného kódu v prototypu, pokud není dostatek času 

- Manažeři mají pocit, že produkt už je hotový 

 

Kam dál?