Čtyřvrstvá architektura

Architektura UML se skládá ze čtyř vrstev, které se liší mírou obecnosti svých prvků. Jedná se o architekturu pro metamodelování. Slovo meta- znamená o jeden stupeň abstrakce výše,  tj. metadata jsou data popisující data, metamodel je model popisující model. 

V následující tabulce jsou rozepsány všechny 4 vrstvy od té nejkonkrétnější.

VrstvaPopisPříklad
Uživatelský objekt/data Je nejnižší vrstvou, která definuje konkrétní hodnoty domény a zahrnuje popisovaná data. Je instancí modelu.   <Acme_SW_Share_98789>, <654,56, sell_limit_order, <Stock_Quote_Svr_32123>
Model Definuje jazyk pro popis informační domény - zahrnuje metadata popisující data v informační vrstvě. StockShare, askPrice, sellLimitOrder, StockQuoteServer
Metamodel Definuje jazyk pro specifikaci modelu - určuje strukturu a sémantiku metadat.  Třídy, atributy, operace, komponenty
Meta-metamodel Definuje jazyk pro specifikaci metamodelu - určuje strukturu a sémantiku metamodelu.  MetaTřídy, MetaAtributy, MetaOperace,

Metadata a metamodel pro příklad skládání referenta s automobilem, kdy referent může mít přidělené auto.

 

Tento pohled používají autoři UML a autoři CASE nástrojů - nedívají se na UML jako na diagramy, pro ně je základem UML metamodel (diagramy jsou pouze grafickou reprezentací metamodelu). Při tomto přístupu se často používá pojem model místo pojmu diagram, např. místo diagramu tříd se používá pojem model tříd. Metamodel se popisuje pomocí Meta-Object-Facility (MOF) - abstraktního jazyka pro specifikaci, vytváření a správu metamodelů (další standard OMG). Pro výměnu metamodelů se používá XMI - na XML založený standard (součást standardu UML).

Kam dál?