Datová analýza a konceptuální model

Datová analýza zkoumá objekty reálného světa, jejich vlastnosti a vztahy (příklad datové analýzy). Výsledkem datové analýzy je konceptuální schéma . V rámci datové analýzy zpracujeme zadání (specifikaci požadavků na IS):

  • podtrhneme podstatná jména = identifikujeme objekty
  • podtrhneme slovesa = identifikujeme vazby mezi objekty
  • najdeme vlastnosti a stavy nalezených objektu = identifikujeme atributy

Z takto získaných informací sestavíme konceptuální schéma. Konceptuální schéma se skládá z:

  • ER Diagram
  • Lineární zápis entit
  • Lineární zápis vztahů
  • Datového slovníku
  • Popisu dalších IO (integritních omezení)

ER Diagram

Grafické znázornění objektů a vztahů mezi nimi. Může mít několik podob v závislosti na používaném prostředí a detailnosti s jakou jej potřebujeme vypracovat. Atributy můžou být v grafu znázorněny ovály spojenými s objekty (obdélníky), vazba 1:N může být znzorněna "hráběmi" místo N, či celý diagram se může podobat třídnímu diagramu s atributy vepsanými do objektu.

Lineární zápis entit a vztahů

Lineární zápisem popisujeme objekty, jejich vlastnosti a vztahy z pohledu implementačního. Lineárním zápisem entit jsou v podstatě definovány tabulky a jejich atributy včetně primárních a cizích klíčů

Příklad lineárního zápisu entity: Pes (IDPes, jmeno, pohlavi, vek, CRasa, IDUtulek )
Příklad lineárního zápisu vztahů: NABIZI (Útulek, Pes) 1:N

Datový slovník

Ukázka datového slovníku pro tabulku Pes

Pes 

Typ

Délka

Klíč

NOT NULL

IO

IDPes

int

primarni

ano

 pravidla pro tvar čipového čísla

jmeno

varchar

50 

 

 

 

vek

int

2

 

 

 

CRasa

int

2

sekundarni 

 

 

...

         

Podrobný rozpis jednotlivých atributů. Tabulka obsahuje typ atributů, velikost, integritní omezení, apod.

Integritní omezení obsahují další specifikaci atributů, které není dáno typem a délkou. Nejčastěji se týká formátu atributu. Např. login se skládá z třech čísel a třech písmen, nebo rodné číslo je složeno z data narození, apod.

Další integritní omezení (IO)

Konceptuální schéma obsahuje také soupis dalších IO, které se týkají entit (tabulek) a vazeb mezi nimi. Může jít například o omezení vícenásobné vazby, vyjádření hierarchie mezi entitama, apod.