Okruhy SZZ - povinné

Informační technologie

I. Základy teoretické informatiky

 1. Konečné automatyregulární výrazy, uzávěrové vlastnosti třídy regulárních jazyků.
 2. Bezkontextové gramatiky a jazyky. Zásobníkové automaty, jejich vztah k bezkontextovým gramatikám.
 3. Matematické modely algoritmů - Turingovy a RAM stroje. Složitost algoritmů, asymptotické odhady. Algoritmicky nerozhodnutelné problémy.
 4. Třídy složitosti problémů, Třída PTIME, Třída NPTIME, NP-úplné problémy.
 5. Pojem relace, homogenní a heterogenní relace, vlastnosti relacím operace s relacemi. Typy binárních relací. Relace ekvivalence a relace uspořádání.
 6. Obecný pojem operace a obecný pojem algebra. Algebry s jednou a dvěma binárními operacemi. Homomorfismy. Grupy, Booleovy algebry.
 7. Obecná rezoluční metoda a logické programování: rezoluční pravidlo a algoritmus unifikace v predikátové logice 1. řádu.
 8. Pojem (přímého a nepřímého) důkazu. Úplnost důkazových kalkulů v predikátové logice 1. řádu, (ne)rozhodnutelnost, neúplnost teorií obsahujících aritmetiku.

II. Softwarové inženýrství

 1. Softwarový proces. Jeho definice, modely a vyspělostní úrovně.
 2. Vymezení fáze „sběr a analýza požadavků“. Diagramy UML využité ve fázi specifikace požadavků.
 3. Vymezení fáze „Návrh“. Návrhové vzory – členění a příklady.
 4. Objektově orientované paradigma. Pojmy třída, objekt, rozhraní. Základní vlastnosti objektu a vztah ke třídě. Základní vztahy mezi třídami a rozhraními. Třídní vs. instanční vlastnosti.
 5. Mapování UML diagramů na kód
 6. Moderní programovací jazyky: správa paměti, virtuální stroj, podpora paralelního zpracování, vlákna, zpracování chyb, princip datových proudů – pro vstup a výstup. Rozdíl mezi textovým a binárním datovým proudem.
 7. Jazyk UML – typy diagramů a jejich využití v rámci vývoje.
 8. Deklarativní programovací jazyky, význam funkcionálního a logického programování.
 9. Struktura a činnost, tvar zdrojového a cílového programu. Interpretační a kompilační překlad.Fáze překladu, vnitřní struktura překladače.
 10. Atributovaný syntaxí řízený překlad. Sémantické akce.

III. IS (Teorie zpracování dat, Databázové a informační Systémy, Tvorba Informačních systémů)

 1. Modelování databázových systémů, konceptuální modelování, datová analýza, funkční analýza; nástroje a modely.
 2. Relační datový model, SQL; funkční závislosti, dekompozice a normální formy.
 3. Transakce, zotavení, log, ACID, operace COMMIT a ROLLBACK; problémy souběhu, řízení souběhu: zamykání, úroveň izolace v SQL.
 4. Procedurální rozšíření SQL, PL/SQL, triggery, funkce, procedury, kurzory, hromadné operace.
 5. Datové struktury a indexy – stránkování, B‐strom a bitmapový index; implementace úložiště pro relační datový model; vykonávání dotazů, ladění dotazů, algoritmy spojení.
 6. Objektově‐relační datový model a XML datový model: principy, dotazovací jazyky.
 7. Datová vrstva informačního systému; existující API, rámce a implementace, bezpečnost; objektově‐relační mapování.
 8. Distribuováne SŘBD, fragmentace a replikace.

IV. Počítačová grafika - UŽ TAM NENÍ

 1. Základní metody výstupu grafické informace. Technické a softwarové prostředky pro grafický výstup.
 2. Reprezentace barev  (systémy RGB, HSV, HLS, CMY, CMYK).
 3. Komprese obrázků, zejména ztrátová komprese JPEG a MPEG.

V. Počítače a sítě

 1. Architektura univerzálních mikroprocesorů. Principy urychlování činnosti procesorů.
 2. Základní vlastnosti monolitických počítačů a jejich typické integrované periférie. Možnosti použití.
 3. Struktura OS a jeho návaznost na technické vybavení počítače.
 4. Protokolová rodina TCP/IP.
 5. Metody sdíleného přístupu ke společnému kanálu.
 6. Problémy směrování v sítích. Adresování IP, překlad adres (NAT).
 7. Bezpečnost počítačových sítí s TCP/IP: útoky, paketové filtry, stavový firewall. Šifrování a autentizace, virtuální privátní sítě.

 

Zdroj: http://www.cs.vsb.cz/Files/main_pdf_files/szz_mgr_it_1011.pdf [5.1.2012]