Informační systémy (databaze)

Datová vrstva IS

Datová vrstva informačního systému odděluje aplikaci od databáze. Jde o třídy a funkce zajišťující komunikaci s databázi.

Číst dál: Datová vrstva IS

Normální formy

Normální formy relací (NF) prozrazují jak pěkně je databáze navržena (čím vyšší NF tím lepší :).

Číst dál: Normální formy

Distribuováne SŘBD

Distribuovaná databáze má data rozdělené na více počítačích. Přičemž je zachována transparentnost uživateli se jeví jako by byla celá databáze na jednom místě. A autonomnost s lokálními bázemi dat je možné pracovat nezávisle na ostatních databázich.

Číst dál: Distribuováne SŘBD

Funkční závislosti

Funkční závislost je v databázi vztah mezi atributy takový, že máme-li atribut Y je funkčně závislý na atributu X píšeme X → Y, pak se nemůže stát aby dva řádky mající stejnou hodnotu atributu X měly různou hodnotu Y.

Číst dál: Funkční závislosti

Objektový datový model

Objektový datový model jsou data uložené ve objektové struktuře. Jde většinou o objektovou mezivrstvu mezi kódem a databazi, do které se nasypou data, s kterými pak aplikace pracuje a nezatěžuje dotazy DB server.

Číst dál: Objektový datový model

Dekompozice

Dekompozice relačního schématu je rozklad relačního schématu na menší relač.sch. (rozloží velkou tabulku na menší) aniž by došlo k narušení redundance databáze. Mezi základní vlastnosti dekompozice patří - zachování informace a zachování funkčních závislostí.

Číst dál: Dekompozice

Indexy

Indexové soubory slouží k seřazení tabulky podle jiných atributů než je samotná tabulka defaultně seřazená. Index je tedy vázaný ke konkrétní tabulce a konkrétnímu atributu podle kterého data řadí.

Číst dál: Indexy

Relační datový model


Tabulka s dvěma atributy znázorněná jako relace

Relační datový model je způsob uchování dat v tabulkách. Relační se mu říká proto, protože se tabulka se definuje přes relaci. 

Číst dál: Relační datový model

Datové struktury

Datové struktury se skládají buďto ze stránek, nebo z uzlů v případě stromové struktury. Jsou realizovány tak aby operace vyhledávání, vkládání, editace a mazání byly co nejefektivnější

Číst dál: Datové struktury

SQL

SQL (Strucrured Query Language) je relační jazyk založen na predikátovém kalkulu. Na rozdíl od jazyků založených na relační algebře, kde se dotaz zadává algoritmem, tyto jazyky se soustředí na to co se má hledat, ne jak.

Číst dál: SQL

Procedurální rozšíření SQL

PL/SQL je procedurálně rozšířené SQL. Kromě základních příkazu pro vytváření a modifikací dat obsahuje PL/SQL triggery, funkce, procedury, kurzory. To umožňuje přenést část aplikační logiky přímo do databází. 

Číst dál: Procedurální rozšíření SQL

Funkční analýza

Zatímco datová analýza se zabývá strukturou obsahové části systému (strukturou databaze), funkční analýza řeší funkce systému. Funkční analýza tedy vyhodnocuje manipulaci s daty v systému. Skrze DFD (Data Flow Diagramy) analyzuje toky dat, základní funkce systému a aktéry, kteří se systémem pracují. Výstupem jsou pak minispecifikace - podrobné analýzy elementárních funkcí systému. 

Číst dál: Funkční analýza

Řízení souběhu transakcí, zamykání

Jelikož nad jednou databázi většinou pracuje mnoho uživatelů, musí být databáze schopna řešit velké množství požadavků a transakcí. Zde může docházet k různým problémům vlivem špatné koordinace jednotlivých transakcí. Je třeba se zabývat řízením souběhu požadavků.

Číst dál: Řízení souběhu transakcí, zamykání

UML (Unified Modeling Language)

UML je jednotný jazyk pro tvorbu diagramů. Definuje standardy pro jednotnou strukturu diagramů. Pomocí něj můžeme realizovat nejrůznější schemata napříč procesem vývoje softwaru .

Číst dál: UML (Unified Modeling Language)

Transakční analýza

Podporuje-li SŘBD transakce, je dobré do minispecifikaci doplnit transakce. Respektive označit jejich začátek, konec, případně chackpointy. Tímto se zabývá transakční analýza.

Číst dál: Transakční analýza

Modelování databázových systémů

Databázový systém můžeme modelovat třemi datovými modely. 

Ve fázi analýzy se používá konceptuální model, který modeluje realitu na logickou úroveň databáze. Konceptuální model je výsledkem datová analýza a je nezávislý na konkrétní implementaci. 

Číst dál: Modelování databázových systémů

Transakce

Transakce je základní dále nedělitelná jednotka zpracování dat, která musí proběhnout buď celá, nebo (v případě že je přerušena) obnovit původní stav databáze a spustit se znovu. Pokud k tomu nedojde, je ohrožena konzistence databáze.

Číst dál: Transakce

Datová analýza a konceptuální model

Datová analýza zkoumá objekty reálného světa, jejich vlastnosti a vztahy (příklad datové analýzy). Výsledkem datové analýzy je konceptuální schéma . V rámci datové analýzy zpracujeme zadání (specifikaci požadavků na IS):

Číst dál: Datová analýza a konceptuální model

Kam dál?